Loader
  • Endüstriyel Çözüm Ortağınız

3-S Teknik Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş. olarak, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Veri Gizliliği (KVKK Aydınlatma Metni)

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni
3-S  Teknik Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş. (“3S” veya “Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Aydınlatma Yükümlülüğün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği uyarınca faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel verilere dair; müşterilerimizi, tedarikçilerimizi, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızı, çalışanlarımızı, çalışan adaylarımızı, ziyaretçilerimizi ve diğer üçüncü kişileri; toplanan kişisel verileri, işlenmesi ve diğer konulardaki hakları konusunda bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları yapmaktayız.


Veri Sorumlusunun Kimliği
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; Yukarı Dudullu Mahallesi, Necip Fazıl Bulvarı, No: 44/85/ Ümraniye – İSTANBUL adresinde bulunan, 001 075 35 15 Vergi Numarası ile Yenikapı Vergi Dairesi Müdürlüğü’ ne bağlı olan 3-S Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından aşağıda açıklananlar dâhilinde işlenmektedir.


Kişisel Verilerinizin Toplanma Amacı
Kişisel verileriniz,
Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,
Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
Denetim / Etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
Firma / Ürün / Hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
İş Sağlığı / Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
Mal / Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
Mal / Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
, Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
Mal / Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
Reklam / Kampanya / Promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
Talep / Şikayetlerin takibi,
Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
Ücret politikasının yürütülmesi,
Ürün / Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
Yetenek / Kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
yoluyla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.


İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
İşlenen kişisel verileriniz;
Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilere,
Hissedarlara,
Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
İşlenen kişisel verileriniz; her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve Şirket’in sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile toplanabilir ve kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Madde-10’ un “b” bendinde belirtilen amaçlarla işlenir ve aktarılır.


Kişisel Verilerinizin Güvenliği
Şirket’ imiz, Kanun’un 12. Maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, bu verilere hukuka aykırı erişimleri engellemek, bunların muhafazasını sağlamak amacıyla uygun gerekli tedbirleri almakta ve kişisel verilerin üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak işlenmesine engel olmaktadır.


Kişisel Verileriniz Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine (Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise) Şirket tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.


Veri Sahibi Olarak, 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesince Haklarınız
6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak, veri sorumlusuna başvurarak kendinizle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7’ nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.


Haklarınızın Kullanılması
Yönetim Kurulu’ un belirlediği diğer yöntemler saklı kalmak üzere, kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi, kimliğinizi doğrulayıcı belgeleri (nüfus cüzdanı kopyası vs.) başvurunuza eklemek suretiyle 3-smuhendislik@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize elektronik posta veya Yukarı Dudullu Mah.Necip Fazıl Bulv. Keyap Çarşı E-2 Blok No: 85 34775 Ümraniye/İstanbul adresine posta yoluyla yazılı olarak iletebilirsiniz. İlettiğiniz bilgi ve belgelerin yanlış olması veya yetkisiz başvuru yapılması halinde başvurunuz reddedilebilecektir.


Kişisel Verilerinize İlişkin Taleplerinizin Cevaplanması
Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanacaktır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yoluyla gönderilecektir.

Müşteri Aydınlatma Metni

Dökümanlara Erişim İsteği

Dökümanları görüntüleyebilmek için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Dökümanlara Erişim İsteği

Dökümanları görüntüleyebilmek için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

Whatsapp Destek
Çevrimiçi